دیگر بگویید اعتیاد درمان دارد

امروزه سوء مصرف توتون، دخانیات و مواد مخدر یکی از معضلات بهداشتی، روانی و اجتماعی محسوب می شود که متأسفانه در حال افزایش این پدیده، در جهان است لذا باید با نگاه ژرف و همه جانبه و با تفکر و اندیشه سالم به آن نگریست. در حال حاضر مصرف انواع استعمال دخانیات به عنوان یکی از عوامل مهم، تهدید کننده سلامت جامعه، روند نگران کننده ای را طی می کند.

ادامه

دسامبر 13, 2020

تحقیق و مقالـه: حکم عقل در جسم یا شهروجودی

بسم الله الرحمن الرحیم حکم عقل درجسم یا شهر وجودی خداوند هستی را برپایه اضداد بنا کردتا کسب دانایی برای انسان امکان پذیر باشدو بتواند با […]
دسامبر 9, 2020

وادی چهارم و تاثیر آن روی من

بسم الله الرحمن الرحیم در جهان ما تفکر و حرکت آغازیست که، قدرت انجام عمل را شکوفا می کند. استاد: ما در آفرینش به دنبال کشف […]
دسامبر 3, 2020

صوت، نور در انرژی نفس

صوت، نور در انرژی نفس موسیقی می‌تواند یک حس خوب و یا یک حس بد را به انسان القاء کند و گوش ابزاری برای دریافت پیامهای […]
نوامبر 24, 2020

حکم عقل در جسم یا شهر وجودی

هدف اصلی جمعیت نور، تحقیقات علمی و کاربردی  به منظور شناخت انسان و مواد مخدر و ارائه طریق به مصرف کندگان مواد مخدر و خانواده های […]
نوامبر 18, 2020

رابطه یادگیری با معرکه گیری (نق زدن، حاشیه)

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای عشق و عشق… خدای رحمان و رحیم، خدایی که رحمتش و عشقش را در تمام موجودات هستی و مخلوقاتش […]
نوامبر 12, 2020

وادی سوم و تأثیر آن روی من

بسم الله ارحمن الرحیم پر رمز و راز ترین کار هستی حرکت است نه سکون. پیام، استاد: یکی از اهداف بشر در هستی آموزش، خدمت، تزکیه، […]
نوامبر 11, 2020

تولد یکمین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای مصطفی شهابی

گزارش تصویری تولد یکمین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقا مصطفی شهابی به استادی بنیان جمعیت احیای انسانی نور سینا    مورخ 19 آبان ماه 1399 […]
نوامبر 4, 2020

در استحکام پایه های علمی و مالی جمعیت نور چه کرده ایم

بخشیدن یک نوع سپاسگزاری از خداوند است در حقیقت بخشیدن یک نوع سپاسگزاری از خداوند است. خداوند در سوره مبارکه قلم می فرماید؛ اگر در یاری […]
اکتبر 28, 2020

وادی دوم و تاثیر آن روی من

هیچ انسانی  بیهوده در قالب جسم به حیات قدم نمی نهد، مگر به خویشتن خویش بیندیشد. در وادی اول، آموختیم که کشف حقیقت، جهان هستی در […]
اکتبر 24, 2020

خواست، تقدیر، تفکرات

خواست، تقدیرات، تفکرات پس آموخت آدم از رب خویش سخنانی. استاد: انسان باید ارزش کارهای خود را بداند و خود را در حریم اصلاح الهی قرار […]